Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Kapcsolat

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Láncszem - újság

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 

2014. december 20.

17:45 Gyertyagyújtás a templom előtti nagy adventi koszorún minden adventi szombaton az esti szentmise előtt. A gyertyagyújtás szertartása után közösen vonulunk be a templomba az adventi vasárnapok előesti szentmiséjére.

 

2014. december 21.

Az esti (18 óra) szentmiséhez kapcsolódva vetített képes előadást tartunk, amelyben felelevenítjük, hogyan ihlette meg a Megváltó születésének eseménye az évszázadok képzőművészeit.

 

2014. december 22.

Hétfő esténként szentség­imádást tartunk. Az esti szent­misét kö­ve­tő­en 20:30 óráig ma­rad­ha­tunk az Úr Jézussal a temp­lom­ban.

 

 

2014. december 24.

16 órától gyermekeink Betlehemes játékot mutatnak be a templomban. Hívunk minden családot, kezdjük közösségben az ünnepi estét, amely azután családi körben folytatódhat,

 

2014. december 24.

23:30-tól Karácsonyi orgonamuzsika Hornyák Zoltán karnagy úr előadásában.

 

2014. december 25.

0 órától Éjféli szentmise - Megváltónk születésének ünnepe.

 

2014. december 25.

10:30 órától Karácsonyi nagy­mi­se a Gaudete! Ének- és Zenekar köz­re­mű­kö­dé­sé­vel.

 

2014. december 26.

Szent István első vértanú ünnepe - tanácsolt ünnep. Szentmiséinket a vasárnapi rend szerint tartjuk.

 

2014. december 27.

Szent János apostol ünnepén a szentmisék végén boráldást végzünk.

 

2014. december 28.

Szent Család vasárnapja. A szentmisék végén megáldjuk a családokat.

 

2014. december 29.

Hittanosok téli túrája lesz hétfőn, amelyre már előre lehet jelentkezni Emánuel atyánál!

 

2014. december 31.

A 18 órakor kezdődő szent­mi­sén a Te Deum eléneklésével adunk hálát a 2014. évben ka­pott ke­gyel­me­kért. Plébános atya beszámolóját a szokásos módon a közösségi prog­ra­mo­kon készített fény­ké­pek ve­tí­té­sé­vel is il­luszt­rál­juk.

 

2015. január 1.

Szűz Mária - Isten Anyja ünnepe. Szentmiséinket a va­sár­na­pi beosztás szerint tart­tuk, hiszen ezen a "pa­ran­csolt" ünnepen minden ka­to­li­kus hívő szentmisén való rész­vé­tel­lel is megszenteli a napot.

 

2015. január 1.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

2015. január 4.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján a 18 órai szentmisén.

 

2015. január 6.

Vízkereszt - "parancsolt" ünnep: minden katolikus hívő szentmisén való részvétellel is megszenteli a napot. Tekintettel az állami munkanapra a szentmisék a hétköznapi rend szerint: reggel 7 és este 18 órakor lesznek.

 

2015. január 21.

10 órától a Baba-Mama Klub ta­lál­ko­zó­ja a plé­bá­nián. Várunk minden kisgyermekes édesanyát, aki örömét, gond­ja­it szívesen meg­osz­taná ha­son­ló élet­hely­zet­ben levő testvérekkel!

 

Nemrég történt:

Adventi triduum

Ministránsavatás

Családi kirándulás novemberben

Ifjúsági Világtalálkozó zarándokkeresztjének fogadása

Ifjúsági Világtalálkozó zarándokkeresztjének fogadása

Megemlékezés a Forradalom évfordulójáról

Under-Girstakken énekkar

Családi kirándulás szeptemberben

Családi kirándulás májusban

Elsőáldozás

Keresztelés a Családok miséjén

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtöki szertartások

Családi kirándulás

Leendő elsőáldozók keresztelése

Családi kirándulás

Bérmálás

Apostoli vizitáció

Megszentelő szerelem napja

Templombúcsú

Plébániai lelkinap

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték szenteste

Családi kirándulás

"Égő áldozat" - színpadi játék

70 éve avatták szentté Margitot

Beszámoló a jubileumi programokról

80 éve szentelték fel templomunkat

80. évforduló video felvételek

80. évforduló nagymise

80. évforduló koncelebrációs szentmise

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 


Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   dr. Sebestyén Csilla (author)

 

The parish church of St Margaret of Hungary

 

History of the church

In 1920, for the use of the congregation at Lőportárdűlő, a chapel was set up in a nearby school and dedicated to the Heart of Jesus. Lőportárdűlő became an independent parish in 1923. The capital presented a plot of land for the church on Lehel Square.

István Möller’s plans for the church were modelled on the 13th century Premonstrant church of Zsámbék, designed, according to instructions of the commission, in the style of the period of St Margaret. (Möller carried out the epoch-making restoration of the historical monument of the church at Zsámbék as well.) The construction work was financially supported by Lord Rothermere, who also urged the revision of the Trianon Peace Treaty in 1927. This is how his family arms came to be represented on one of the glass windows. The church was consecrated in 1933.

 

Description of the church

This is a three-naved church in the neo-Romanesque style, constructed from reinforced concrete, with a Latin cross plan, a semicircular arched apse and walls made of brick, externally covered with Zsámbék limestone.

The high altar is of Siklós marble. The marble crucifix is the work of Lajos Krausz. Underneath, in a niche, are statues of Mary, Joseph and the four Evangelists. The frescoes in the church were painted by Henrik Heintz. In the sanctuary two frescoes depict St Margaret, the 12 apostles and 2 angels.

On one wall of the nave are figures of saints, on the other characters from the Old Testament can be seen. The frescoes of the Stations of the Cross have been redesigned by Károly Jakab. The stained glass windows are by the renowned artist, Miksa Róth. Along the right hand aisle are the altar of the Blessed Virgin Mary, the baptismal font, and the statue of St Joseph. Under the belltower is the statue of St Therese of Lisieux. Along the left hand aisle are the altars of the Heart of Jesus and St Margaret, and under the bell tower the statue of St Anthony of Padova.

 

 

 

 

 

 

 If You have any comments about our homepage, feel free to send them us by e-mail here!