Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2019. szeptember 29.

Szt. Mihály búcsú

A Babér utcai Szent Mihály temp­lom búcsúja lesz va­sár­nap, ahová templomunk hí­ve­it is várja az ottani kö­zös­ség. A 10 órakor kezdődő ün­ne­pi nagymisén összesen 100 ministráns fog szol­gá­la­tot teljesíteni, köztük a mi ministránsaink is. Ünnepeljünk együtt a szom­szé­dos egyházközség ka­to­li­ku­sa­i­val!

 

2019. október 5.

Brazil forrás

Egyházközségi lelkinapot ren­de­zünk 11-19 óráig temp­lo­munk­ban a Shalom ka­to­li­kus közösségben Bu­da­pes­ten szolgáló brazil misszi­oná­ri­u­sok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A jó Istent dicsőítő, és arra mind­annyi­unkat lelkesítő prog­ra­mok mellett brazil ebéd, sőt táncház is helyet kap. A na­pot az esti szent­mi­sé­vel zár­juk.

 

2019. október 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

2019. október 10.

Hit iskolája

Csütörtök esténként foly­ta­tód­nak a felnőttek számára aján­lott Hit iskolája estéi. Minden csütörtökön az esti szentmisén hitmagyarázó homíliát hallhatunk, két szín alatt áldozhatunk, a szet­mi­se után pedig az Oltári­szent­ség jelenlétében tölt­he­tünk még egy fél órát. A havonta egy­szer tartott ta­ní­tá­si na­po­kon a szentmise után éneket ta­nu­lunk, és elő­a­dást hal­lga­tunk meg a hit kérdéseivel kap­cso­lat­ban, ezt követi a szent­ség­imá­dás.

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Kórushangverseny

Úrnapja

Várnai Péter atya ezüstmiséje

Családi kirándulás

Bérmálás

Elsőáldozás

Iskolások keresztelése

Családi kirándulás

Húsvét vigíliája

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Házasság szentsége

Esküvő a Lehel téri templomban

 

Szeretettel várjuk a jegyespárokat, akik a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit Templomban szeretnének esküdni. Kérjük, személyesen látogassanak el plébániai irodánkba, ahol felvesszük az adataikat, és megbeszéljük az időpontot és a részleteket.

 

Kérjük a jegyeseket,
legkésőbb három hónappal az esküvő előtt
adják le irodánkban a szükséges iratokat és rendezzék az anyagiakat, jelezzék kéréseiket!

 

Ennek az oldalnak a tartalmát kinyomtatható formában letölthetik erről a helyről.

 

A 2019. évben templomunkban szervezett jegyesoktatásról
olvassák el az innen letölthető tájékoztatót!

 

Amiben segíteni tudunk

•   jegyesvizsgálat, adminisztráció

•   jegyesoktatás

•   személyes találkozó az eskető pappal

•   anyakönyvezés, értesítők megküldése

•   szervezési tanácsadás

 

Egy kis papírmunka

•   Mindkét fél legyen szabad állapotú, ezt egy nem túl régi – pár hónapon belül kiállított – keresztlevéllel lehet igazolni. A keresztlevelet az a plébánia bocsátja ki, ahol az illetőt megkeresztelték.

•   Ha valamely fél nem katolikus, akkor az ő esetében nem szükséges keresztlevelet hozni. (Ahhoz, hogy római katolikus szertartás szerint eskethessünk, legalább az egyik félnek római katolikusnak kell lennie.)

•   Ha egyik jegyes sem tartozik területileg a plébániánkhoz, akkor szükséges egy elbocsátó engedély a lakhely szerinti plébániahivataltól.

•   Az esküvőt jegyesoktatás előzi meg. Plébániánk is tart jegyeskurzusokat, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket, de természetesen elfogadunk máshol kiállított igazolást is az elvégzett kurzusról.

 

Időpont

Esküvőket szombat délutánonként szervezünk. Az esküvő időtartama kb. 30 perc, nászmisés esküvő esetén kb. 60 perc. A legkésőbbi kezdési időpont 16.00 óra (májusban és októberben 15.30 óra). Kivételes esetben hétköznapra is tudunk időpontot adni (vasárnapra sajnos nem), ugyanakkor ez együtt jár 20.000 forint rendkívüli templomhasználati díjjal.

 

Zene

A templomunkban végzett szertartásokhoz minden esetben mi biztosítunk orgonistát, és arra törekszünk, hogy az egyház lelkiségével összhangban lévő zenei darabok szólaljanak meg a Szent Margit templom csodálatos akusztikájú terében. Kántorunk nagy tapasztalattal és repertoárral rendelkezik az esküvők terén, egyedi kéréssel is meg lehet keresni, legalább egy hónappal az időpont előtt. Természetesen a jegyespár kívánsága szerint – az orgonahasználatot kivéve – lehetőséget adunk vendégelőadók részvételére.

 

Ünnepélyes esküvő

Az ünnepélyes esküvő során a következőket biztosítja templomunk:

•   kizárólagos templomhasználat a szertartás idejére

•   ünnepi díszkivilágítás a templomban

•   bevonulás a piros szőnyegen

•   díszítés a padokon (masnik)

•   virágdíszítés az oltáron és a szentélyben

•   orgonajáték

•   esketési szertartás

Az ünnepélyes esküvő stóladíja 50.000 forint. A díszítést – igényeiket figyelembe véve – minden esetben mi végezzük.

 

Egyszerű esküvő

Igény esetén (pl. házasságrendezés) egyszerű esküvő is kérhető, ennek részleteiről a plébánia irodában érdeklődhet.

 

Nászmise

Igény esetén lehetőség van nászmise keretében történő esketésre.

 

Gratulációk

Amennyiben esküvő után szeretnék a templomkertben vagy templomunk egyik helyiségében a gratulációkat fogadni, kérjük érdeklődjenek a plébániai irodán!

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthtő do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: