Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2019. szeptember 29.

Szt. Mihály búcsú

A Babér utcai Szent Mihály temp­lom búcsúja lesz va­sár­nap, ahová templomunk hí­ve­it is várja az ottani kö­zös­ség. A 10 órakor kezdődő ün­ne­pi nagymisén összesen 100 ministráns fog szol­gá­la­tot teljesíteni, köztük a mi ministránsaink is. Ünnepeljünk együtt a szom­szé­dos egyházközség ka­to­li­ku­sa­i­val!

 

2019. október 5.

Brazil forrás

Egyházközségi lelkinapot ren­de­zünk 11-19 óráig temp­lo­munk­ban a Shalom ka­to­li­kus közösségben Bu­da­pes­ten szolgáló brazil misszi­oná­ri­u­sok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A jó Istent dicsőítő, és arra mind­annyi­unkat lelkesítő prog­ra­mok mellett brazil ebéd, sőt táncház is helyet kap. A na­pot az esti szent­mi­sé­vel zár­juk.

 

2019. október 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

2019. október 10.

Hit iskolája

Csütörtök esténként foly­ta­tód­nak a felnőttek számára aján­lott Hit iskolája estéi. Minden csütörtökön az esti szentmisén hitmagyarázó homíliát hallhatunk, két szín alatt áldozhatunk, a szet­mi­se után pedig az Oltári­szent­ség jelenlétében tölt­he­tünk még egy fél órát. A havonta egy­szer tartott ta­ní­tá­si na­po­kon a szentmise után éneket ta­nu­lunk, és elő­a­dást hal­lga­tunk meg a hit kérdéseivel kap­cso­lat­ban, ezt követi a szent­ség­imá­dás.

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Kórushangverseny

Úrnapja

Várnai Péter atya ezüstmiséje

Családi kirándulás

Bérmálás

Elsőáldozás

Iskolások keresztelése

Családi kirándulás

Húsvét vigíliája

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Édesanyák Szent Mónika közössége

Édesanyák Szent Mónika imaközössége

„Bizony mondom nektek: ha ketten közületek

  egyetértve kérnek valamit a földön,

  meg fogják kapni mennyei Atyámtól.”  (Mt 18, 19)

            „szüntelenül kell imádkozni és

                nem szabad belefáradni”

Szent Mónika

 

Az afrikai Tagasztéban született 332-ben.

Meghalt Ostiában (Itália) 387-ben. Ünnepét augusztus 27-én tartjuk.

Életének titka az Isteni Bölcsesség, és Jézus Krisztus iránti szeretet volt, amelyet szent könyvekből merített.

Mónikát a még pogány Patríciushoz adták feleségül.

Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak. Ezt nem szavakkal, hanem tettekkel igyekezett elérni. Férje hűtlenségeit és lélektelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte. A szeretetnek ez a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánul meg, végül meghódította a férfit. Patrícius élete vége felé katekumen (keresztségre felkészülő) lett és halálos ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az oltárból merítette. Egyetlen napot sem mulasztott el szentmise nélkül, és esténként is a templomba sietett az imádság órájában.

Hitének rendíthetetlensége és szeretetének ereje mégis főleg Ágostonnal szemben mutatkozott meg, mivel a legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül ő okozta neki.

Nem sokkal azután, hogy a világra hozta, kereszttel jelölte meg az újszülött homlokát és sót tett a szájába, ezzel a kor szokásainak megfelelően katekumennek tekintette fiát.

Azonban a nyugtalan és kereső Ágoston kora fiatalságától kezdve téveszmék és erkölcsi eltévelyedés áldozata lett. Ezzel nagyon sok gyötrődést okozott édesanyjának, aki szünet nélkül imádkozott érte.

Hosszú éveken át könnyek között könyörgött fiáért. Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg. Biztatást kapott egy püspöktől, aki azt mondta neki: „Lehetetlen hogy ennyi könny gyermeke elvesszen!” Ágoston elhagyta édesanyját, mert Isten terveiben ez a fájdalom is fontos szerepet játszott. Mónika mérhetetlenül szenvedett, amikor magára maradt, azonban megtanulta Istenre bízni gyermekét, míg végül egészen odaajándékozta őt Neki. Bizonyos idő elteltével Mónika mégis követte Ágostont, aki akkor már Milánóban élt és Szent Ambrus prédikációit hallgatta, amelyek nagy hatással voltak rá. 387-ben Ágoston megkeresztelkedett. Az édesanya vágya végre teljesült. Halála előtt elmondhatta: „Tetézetten teljesítette kérésemet az Isten… Az Úr szolgájaképpen látlak már.”

Szent Ágoston Egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Vallomások című művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. A következőképpen ír: „Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok. Ő kétszer szült engem, először erre a világra, másodszor Isten országára.”

Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára: „szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.”

 

A Szent Mónika közösség megalakulásának története:

Madridban az Actio Catholica gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”

Válaszul többen elhatározták, hogy naponta imádkoznak, nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért és a hét egy napján – amelyet mindegyikük szabadon választhat – a templomban is elmondják imájukat.

Lelki vezetőjük, Lorenzó atya támogatta elhatározásukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül.

A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott. 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsektől az Egyház hivatalos Jóváhagyását is.

Az imamozgalom a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed.

Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét.

Az első csoport Kalocsán 1992-ben Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyásával jött létre, majd pedig egy újabb Egerben 1996-ban Dr. Seregély István érsek úr irányítása alatt alakult meg.

Az egri főpásztor felkérésre Dr. Erdő Péter bíboros érsek úr 2005. január 28-án fővédnöke lett a még tovább bővülő imaközösségeknek.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap otthonában, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is elmondja.

Édesanyák! Fogjunk össze az imában!

Összejöveteleinket az Árpád-házi Szent Margit Templomban Udvardy Tamás atya lelki vezetésével 2007. május 14-én tartottuk meg először. Jelenleg Wilheim Péter atya a lelkipásztorunk, összejöveteleinket minden hónap második csütörtöki napján, az esti szentmisét követően (kb. 18:45-től) tartjuk a templomi hittanteremben.

A Szent Mónika közösség napi imája

 

MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet!

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek!

SZENTLÉLEK ÚRISTEN! Erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

v            hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.

v            hogy amikor gyermekeinkkel foglakozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

v            hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

v            hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.

v            hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együtt működjenek lelkipásztorainkkal.

v            hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.

v            hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

v            hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel, és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljanak Hozzád.

v            hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

v            hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.

v            hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

v            hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.

v            hogy ma, amikor különösen könyörgök ………..….  gyermekemért, teljesen Rád tudjam őt bízni és örvendhessek fejlődésében.

 

KÖNYÖRÖGJÜNK!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk! Eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS! Kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.                Amen

 

 

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthtő do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: