Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2020. február 26.

Hamvazószerda

Szigorú böjti nappal indul a Nagyböjti bűnbánati időszak. Ezen a napon legfeljebb 3 al­ka­lom­mal étkezünk, és csak egyszer lakunk jól, a hústól pedig tartózkodunk. Szent­mi­sé­in­ken a Hamvazás szen­tel­mé­nyé­ben ré­sze­sül­he­tünk, amely ráirányítja fi­gyel­mün­ket az Örök Életre, amelyre egész földi életünkben készülünk.

 

2020. február 27-29.

Nagyböjti triduum

Három napos hagyományos lelkigyakorlatunkat ezúttal mindjárt a Nagyböjt elején, csütörtök-péntek-szombat este tartjuk az esti 18 órai szentmisék keretében. A szent­mi­sét és a lel­ki­gya­kor­la­tos szentbeszédeket Bakó László atya, egyház­jo­gász, temesvári püspöki titkár mondja. Szeretettel hívjuk a testvéreket a készületre!

 

2020. február 28.

Keresztút

Nagyböjt pénteki napjain 17:15-től Keresztúti áj­ta­tos­ság­ban veszünk részt, mely­nek során Krisztus szen­ve­dé­sé­nek 14 stációjánál el­mél­ke­dik templomunk egy-egy kö­zös­sé­ge. Első alkalommal ebben az évben is a Gaudete! Ének­kar tagjai vezetik az imádságot.

 

2020. március 1.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

2020. március 12.

Hit iskolája

A Hit iskolája következő tanítási napjára kerül sor ezen a csütörtökön Monostori László atya előadásával. A szentmise után énektanulás, előadás, majd Szentségimádás következik.

 

Nemrég történt:

Farsang a Hittan-klubon

Búcsúi nagymise

Szentek háza - irodalmi est

Szent Margit-750. eredeményhirdetés

Templombúcsú

Triduum

Ministránsavatás

== 2019 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Szentségek

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 >

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 >

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 >

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 >

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

Az Egyház hét Szentsége

 

1. Keresztség

 

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

A Szent Margit templomban tartandó keresztelővel kapcsolatos tudnivalókról, kérjük, olvassák el az innen nyomtatható formában is letölthető tájékoztató lapot!

 

Gyermekük számára a ke­reszt­sé­get kérő szülők fi­gyel­mé­be ajánljuk, hogy a keresztelő egyez­te­té­sé­hez szükséges adatok összegyűjtését segítő adat­la­pot ké­szí­tet­tünk. Kérjük, hogy ennek kitöltésével je­lent­kez­ze­nek a plé­bá­niai irodán! Az adatlap letölthető ide kattintva.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei hét éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Hét éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő lehetőleg tizenhatodik életévét betöltött, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett személy, de mindenképpen hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

 

2. Bérmálás

 

a.) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.

b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

 

A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.

Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.

Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.

Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

Betegekhez, idős emberekhez – kérésre – szívesen elvisszük a mi Urunkat, hogy lakásukon, vagy a kórházban áldozhassanak meg. Súlyos beteg, idős, vagy nagy műtét előtt állókhoz mindig hívjunk papot, aki Jézus szentségi erejét adja a bajok-szenvedések viseléséhez.

 

 

4. Bűnbánat

 

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.

Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:

· Kérem a Szentlélek erejét és világosságát

· Megvizsgálom a lelkiismeretemet

· Megbánom a bűneimet

· Meggyónom a bűneimet

· Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

Szentgyónásra való felkészülés segítésére alkalmasak lehetnek az alábbi jelzetekről letölthető lelkitükrük – lelkiismeretvizsgálati útmutatók –, melyeket szeretettel ajánlunk híveink figyelmébe:

•   Lelkitükör iskolások számára

 

•   Lelkitükör egyetemisták, felnőttek számára, rendszeres (pl. havi) rekollekcióhoz

 

•   Lelkitükör felnőtteknek, és különösen az ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak) résztvevői számára

 

 

5. Betegek kenete

 

Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.

Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.

Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.

Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.

A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

 

6. Egyházi rend

 

Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.

Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.

A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

 

7. Házasság

 

A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.

A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Regnum Marianum

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Baba-Mama klub

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

  

Parkolási információk

Templomunkba autóval ér­ke­ző hívek figyelmébe ajánl­juk az alábbi képre kattintva letölthető in­for­má­ci­ó­kat a par­ko­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről.

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthető do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: