Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2019. június 27.

Lecsóparty

Szent László király ünnepén az esti szentmisét követően közösségi programot tartunk a templom kertjében egy bogrács lecsó körül. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket!

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Szentségek

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 >

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 >

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 >

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 >

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

Az Egyház hét Szentsége

 

1. Keresztség

 

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

A Szent Margit templomban tartandó keresztelővel kapcsolatos tudnivalókról, kérjük, olvassák el az innen nyomtatható formában is letölthető tájékoztató lapot!

 

Gyermekük számára a ke­reszt­sé­get kérő szülők fi­gyel­mé­be ajánljuk, hogy a keresztelő egyez­te­té­sé­hez szükséges adatok összegyűjtését segítő adat­la­pot ké­szí­tet­tünk. Kérjük, hogy ennek kitöltésével je­lent­kez­ze­nek a plé­bá­niai irodán! Az adatlap letölthető ide kattintva.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei hét éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Hét éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő lehetőleg tizenhatodik életévét betöltött, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett személy, de mindenképpen hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

 

2. Bérmálás

 

a.) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.

b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

 

A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.

Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.

Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.

Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

Betegekhez, idős emberekhez – kérésre – szívesen elvisszük a mi Urunkat, hogy lakásukon, vagy a kórházban áldozhassanak meg. Súlyos beteg, idős, vagy nagy műtét előtt állókhoz mindig hívjunk papot, aki Jézus szentségi erejét adja a bajok-szenvedések viseléséhez.

 

 

4. Bűnbánat

 

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.

Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:

· Kérem a Szentlélek erejét és világosságát

· Megvizsgálom a lelkiismeretemet

· Megbánom a bűneimet

· Meggyónom a bűneimet

· Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

Szentgyónásra való felkészülés segítésére alkalmasak lehetnek az alábbi jelzetekről letölthető lelkitükrük – lelkiismeretvizsgálati útmutatók –, melyeket szeretettel ajánlunk híveink figyelmébe:

•   Lelkitükör iskolások számára

 

•   Lelkitükör egyetemisták, felnőttek számára, rendszeres (pl. havi) rekollekcióhoz

 

•   Lelkitükör felnőtteknek, és különösen az ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak) résztvevői számára

 

 

5. Betegek kenete

 

Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.

Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.

Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.

Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.

A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

 

6. Egyházi rend

 

Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.

Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.

A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

 

7. Házasság

 

A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.

A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: