Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2020. január 19.

Búcsúi nagymise

Templombúcsúnkat követő vasárnap is Szent Margit köz­ben­já­rá­sát kérjük. 10:30-kor a nagymisét Gájer László atya, a PPKE Hittudományi karának tan­szék­ve­ze­tő professzora ce­leb­rál­ja, a Gaudete! Énekkar zenei szolgálatot lát el.

 

2020. január 25.

Családi kirándulás

Hagyományainkhoz híven kirándulni megyünk a budai hegyekbe a családok minden nemzedékével. Szeretettel várjuk a gyermekeket szü­le­ik­kel és nagyszüleikkel együtt, vagy akár önállóan!

 

2020. február 2.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Év végi hálaadás:
 ÚJ! a beszámoló letölthető

Gitáros Rorate

Adventi játszóház

 ÚJ! Mikulás

Adventi minimise hittanklubosoknak

Adventi koszorúk készítése

Márton-napi libakeresés

DÚR könyv bemutató mise

Templomszentelés évfordulója

Regnumi-Családi kirándulás

Várnai atya kiállítása

Új hivatás bemutatása

Kórushangverseny

Úrnapja

Várnai Péter atya ezüstmiséje

Családi kirándulás

Bérmálás

Elsőáldozás

Iskolások keresztelése

Családi kirándulás

Húsvét vigíliája

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Szentségek

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 >

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 >

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 >

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 >

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

Az Egyház hét Szentsége

 

1. Keresztség

 

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

A Szent Margit templomban tartandó keresztelővel kapcsolatos tudnivalókról, kérjük, olvassák el az innen nyomtatható formában is letölthető tájékoztató lapot!

 

Gyermekük számára a ke­reszt­sé­get kérő szülők fi­gyel­mé­be ajánljuk, hogy a keresztelő egyez­te­té­sé­hez szükséges adatok összegyűjtését segítő adat­la­pot ké­szí­tet­tünk. Kérjük, hogy ennek kitöltésével je­lent­kez­ze­nek a plé­bá­niai irodán! Az adatlap letölthető ide kattintva.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei hét éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Hét éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő lehetőleg tizenhatodik életévét betöltött, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett személy, de mindenképpen hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

 

2. Bérmálás

 

a.) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.

b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

 

A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.

Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.

Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.

Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

Betegekhez, idős emberekhez – kérésre – szívesen elvisszük a mi Urunkat, hogy lakásukon, vagy a kórházban áldozhassanak meg. Súlyos beteg, idős, vagy nagy műtét előtt állókhoz mindig hívjunk papot, aki Jézus szentségi erejét adja a bajok-szenvedések viseléséhez.

 

 

4. Bűnbánat

 

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.

Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:

· Kérem a Szentlélek erejét és világosságát

· Megvizsgálom a lelkiismeretemet

· Megbánom a bűneimet

· Meggyónom a bűneimet

· Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

Szentgyónásra való felkészülés segítésére alkalmasak lehetnek az alábbi jelzetekről letölthető lelkitükrük – lelkiismeretvizsgálati útmutatók –, melyeket szeretettel ajánlunk híveink figyelmébe:

•   Lelkitükör iskolások számára

 

•   Lelkitükör egyetemisták, felnőttek számára, rendszeres (pl. havi) rekollekcióhoz

 

•   Lelkitükör felnőtteknek, és különösen az ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak) résztvevői számára

 

 

5. Betegek kenete

 

Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.

Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.

Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.

Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.

A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

 

6. Egyházi rend

 

Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.

Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.

A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

 

7. Házasság

 

A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.

A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Regnum Marianum

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Baba-Mama klub

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

  

Parkolási információk

Templomunkba autóval ér­ke­ző hívek figyelmébe ajánl­juk az alábbi képre kattintva letölthető in­for­má­ci­ó­kat a par­ko­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről.

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthető do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: