Kapcsolat
Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2018. december 13.

A Hit iskolája sorozatán csü­tör­tök estén­ként sze­re­tet­tel vá­runk mindenkit! A 18 órai szentmiséhez kap­cso­ló­dó­an énektanulással, előadással és az Oltáriszentség előtti csen­des ill. zenével kísért imád­ság­gal mélyítjük el még jobban hitünket. A további alkalmak dátumát az alábbi plakáton, és naptárunkban olvashatják.

 

2018. december 17. 14:30-tól

A Mária Rádióval együtt­mű­kö­désben új közösség indult temp­lo­munk­ban. Két­he­ten­ként hétfőn délután a hit­tan­te­rem­ben találkozik a cso­port. Hívjuk a szeretteik el­vesz­té­sét feldolgozni akaró minden kedves hívünket!

 

2018. december 19.

Gyónasi alkalmat és bűn­bá­na­ti estet tartunk mintegy 20 lelkipásztor szolgálatával templomunk összes he­lyi­sé­gei­ben. Várjuk a felkészülés legfontosabb mozzanatának elvégzésére minden test­vé­rün­ket!

 

2018. január 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján, a 18 órakor kezdődőd szentmisén.

 

Nemrég történt:

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Karácsony

Pásztorjáték

Triduum

Mikulás

Ministránskupa átadás

Várnai Péter atya kitüntetése

Főpásztori szentmise

Nyitott templom

Szent László napi kerti köszöntő

Úrnapja

Tihanyi Péter atya újmiséje

Bérmálás

Családi kirándulás

Plébániai bográcsozás

Elsőáldozás

Anyák napja

Iskolások keresztelése

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Életünk a Szentségekben

 

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

 

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

 

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

 

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a "szentségek szentsége".

 

Az alábbiakban olvashatnak az egyes szentségek jelentéséről, és felvételük legfontosabb feltételeiről. A házasságkötéssel kapcsolatban külön lapon részletesebben is szólunk, ezt különösen is szeretettel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe!

 

 

Az Egyház hét Szentsége

 

 

1. Keresztség

Szövegdoboz: A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

 

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei kettő éves korig a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Kettő éves kor feletti gyermek megkereszteléséhez legalább két év iskolai/templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) Ha a család lakhelye a plébániánk területén van, akkor az atyákkal lehet egyeztetni a keresztelés időpontját.

d.) Ha a család nem a plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerinti plébániáról engedélyt szükséges hozni.

e.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő tizenhatodik életévét betöltött személy, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.) Legalább egy éves, csoportos felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul. Rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás történik.

 

2. Bérmálás

Szövegdoboz: a ) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje a felnőtté vált keresztény lelkén. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.
b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

 

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

Szövegdoboz: A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.
Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai/templomi hitoktatás után kerül sor.
Fiatalok és felnőttek legalább egy éves, csoportos felkészülés után, rendes esetben Húsvét vigiliáján (éjszakáján) ünnepi szertartás keretében járulnak először szentáldozáshoz.
Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

 

4. Bűnbánat

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

Szövegdoboz: A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.
Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:
Kérem a Szentlélek erejét és világosságát
Megvizsgálom a lelkiismeretemet
Megbánom a bűneimet
Meggyónom a bűneimet
Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

 

5. Betegek kenete

Szövegdoboz: Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.
Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.
Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.
Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.
A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

 

6. Egyház rend

Szövegdoboz: Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.
Szövegdoboz: Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.
A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás.

 

7. Házasság

Szövegdoboz: A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

Szövegdoboz: A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.
A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Kérjük, olvassák el a házasságkötés feltételeiről és a 
  szükséges előkészületről a részletes tudnivalókat külön lapunkon!

 

 

 

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!