Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Kapcsolat

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2019. szeptember 29.

Szt. Mihály búcsú

A Babér utcai Szent Mihály temp­lom búcsúja lesz va­sár­nap, ahová templomunk hí­ve­it is várja az ottani kö­zös­ség. A 10 órakor kezdődő ün­ne­pi nagymisén összesen 100 ministráns fog szol­gá­la­tot teljesíteni, köztük a mi ministránsaink is. Ünnepeljünk együtt a szom­szé­dos egyházközség ka­to­li­ku­sa­i­val!

 

2019. október 5.

Brazil forrás

Egyházközségi lelkinapot ren­de­zünk 11-19 óráig temp­lo­munk­ban a Shalom ka­to­li­kus közösségben Bu­da­pes­ten szolgáló brazil misszi­oná­ri­u­sok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A jó Istent dicsőítő, és arra mind­annyi­unkat lelkesítő prog­ra­mok mellett brazil ebéd, sőt táncház is helyet kap. A na­pot az esti szent­mi­sé­vel zár­juk.

 

2019. október 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

2019. október 10.

Hit iskolája

Csütörtök esténként foly­ta­tód­nak a felnőttek számára aján­lott Hit iskolája estéi. Minden csütörtökön az esti szentmisén hitmagyarázó homíliát hallhatunk, két szín alatt áldozhatunk, a szet­mi­se után pedig az Oltári­szent­ség jelenlétében tölt­he­tünk még egy fél órát. A havonta egy­szer tartott ta­ní­tá­si na­po­kon a szentmise után éneket ta­nu­lunk, és elő­a­dást hal­lga­tunk meg a hit kérdéseivel kap­cso­lat­ban, ezt követi a szent­ség­imá­dás.

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Kórushangverseny

Úrnapja

Várnai Péter atya ezüstmiséje

Családi kirándulás

Bérmálás

Elsőáldozás

Iskolások keresztelése

Családi kirándulás

Húsvét vigíliája

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthtő do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   dr. Sebestyén Csilla (Autor)

 

Pfarrkirche zur Hl. Margit aus dem Árpádhaus

 Zur Betreuung der Glaubigen von Lőportárdülő wurde 1920 in einer nahegelegende Schule eine Herz-Jesu-Kapelle eingerichtet, aus der sich 1923 eine selbstständige Pfarre entwickelte.

Für die neue Kirche stellte die Hauptstadt ein Grundstück auf dem Lehel Platz zur Verfügung.

Die Plane für die Kirche wurden von István MÖLLER angefertigt, seinem Auftrag gemäß im Stiele der Epoche der Hl. Margit nach dem Vorbild des Zsámbéker Prämonstratenserkirche aus dem 13. Jahrhundert. Möller leistete Pionierarbeit bei der Wiederherstellung der Denkmalkirche in Zsámbék.

Der Bau der Pfarrkirche zur Hl. Margit wurde finanziell auch von jenem Lord Rothermere unterstützt, der für die Revidierung des Friedenvertrags von Trianon im Jahre 1927 eintrat. Deshalb befindet sich sein Familienwappen an einem der Glasfenster. Die Kirche wurde 1933 geweiht. 

 

Die Beschreibung der Kirche

Sie wurde in Stahlbetonsstruktur in neoromanischem Stil gebaut. Der Grundriss bildet ein lateinisch Kreuz mit halbkreisförmig geschlossener Apsis, die Ziegelmauern sind mit Sandstein aus Zsámbék verkleidet.

Der Hauptaltar besteht aus Siklóser Marmor, das Marmorkreuz ist eine Arbeit von Lajos Krausz, darunter sieht man in einer Nische die Stauen von Maria, Josef und den vier Evangelisten. Die Wandgemälde der Kirche stammen von Henrik Heintz. Im Allerheiligsten sind zwei Fresken mit Abbildungen der Hl.Margit sowie eine Darstellung der 12 Apostel und zwei Engel.

An einer Seite der Kirchenschiffwände befinden sich Abbildungen von Heiligen, auf der anderen von Gestalten des Alten Testaments. Die Wandgemälde der Station wurden von Károly Jakab umgestaltet, die farbigen Glasfenster sind Arbeit von Miksa RÓTH. Im rechten Schiff gibt es einen Altar der Jungfrau Maria, den Taufstein und eine Statue des Hl. Josef. Unter dem Turm steht die Statue der Hl. Therese von Lisieux. Das linke Seitenschiff beherbergt den Herz-Jesu-Altar, den Hl. Margit-Altar und unter dem Turm die Statue des Hl. Antonius von Padua.

 

 

 

 

 

Falls Ihnen ein Kommentar über unseren Seiten auftaucht, senden Sie, bitte per E-mail hier!